Licenční a obchodní podmínky, GDPR

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti GENsport, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Sýkovecká 276/54, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 085 01 670, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 319733, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní ePortálu gensport.cz (dále jen „ePortál“).

1.2 Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze sesouhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

Článek 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1 Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí provedení genetické analýzy a zpřístupnění výsledků na ePortálu (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách.

2.2 Genetickou analýzou se pro účely těchto Podmínek rozumí celý proces zpracování, vyhodnocení a interpretace primárního vzorku dodaného Uživatelem Poskytovateli a následné poskytnutí výsledků prostřednictvím webové úložiště. Za každou provedenou analýzu je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli sjednanou částku dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

2.3 Výsledkem genetické analýzy se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující textové a obrazové zpracování individuálního výsledku Uživatele, zpravidla ve formátu PDF. Výsledek je pro uživatele dostupný po přihlášení na ePortálu Poskytovatele.

2.4 Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s výsledkem genetické analýzy v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu. Cenové podmínky za využívání uživatelského účtu se řídí aktuálním ceníkem.

2.5 Primárním vzorkem se pro účely těchto Podmínek rozumí vzorek, který Uživatel odešle k laboratornímu vyšetření. Poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za chbně provedený odběr Uživatelem, ani za případnou záměnu vzorku před jeho odesláním Poskytovatele.

2.6 Odběrovou sadou se pro účely těchto Podmínek rozumí soubor pomůcek zaslaný Poskytovatelem Uživateli, který je primárně určený k provedení odběru vzorku DNA.

2.7 Informovaným souhlasem se pro účely těchto podmínek rozumí dobrovolné udělení souhlasu Uživatelem Poskytovateli k provedení genetické analýzy, zpracování jeho osobních údajů a následnému zpracování získaných výsledků.

2.8 Postupem pro odběr vzorku se pro účely těchto podmínek rozumí formulář zaslaný společně s Odběrovou sadou, ve kterém je zevrubně popsán vlastní postup odběru vzorku DNA Uživatele.

2.9 Dotazníkem se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující Uživatelem vyplněné informace o jeho aktuální sportovní aktivitě, zdravotních rizicích a další náležitosti, zpravidla ve formátu PDF. Vyplněné znění dotazníku je dostupné ke stažení na ePortálu Poskytovatele.

Článek 3 Uživatelský účet a objednání služby

3.1 Pro objednání služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při první objednávce na webových stránkách gensport.cz. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace.

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci. Konkrétně dochází k využití, při registraci zadané, e-mailové adresy jako přihlašovacího jména pro přihlášení na ePortál a dále k zaslání přístupového hesla na, při registraci zadaný, mobilní telefon.

3.3 Uživatelský účet ePortálu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3.osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

3.4 Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem ztrácí Uživatel přístup do jeho uživatelského účtu bez náhrady.

3.5 Poskytovatel musí zaslat Uživateli soupravu pro odběr vzorku obsahující odběrovou sadu, Informovaný souhlas a pokyny pro odběr vzorku na adresu uvedenou Uživatelem při jeho registraci.

3.6 Uživatel musí provést odběr vzorku v souladu s Postupem pro odběr vzorku a zajistit jeho dodání do genetické laboratoře tak, aby bylo možné jeho další zpracování. Uživatel musí odsouhlasit provedení genetické analýzy podpisem Informovaného souhlas, který je nutnou podmínkou provedení analýzy. Pokud Uživatel nedodá Informovaný souhlas a/nebo odebraný vzorek do genetické laboratoře nemůže být analýza provedena. Nedodání podepsaného Informovaného souhlasu nevzniká Uživateli právo na odstoupení od smlouvy. Prodleva v dodání odebraného vzorku na straně Uživatele se nezapočítává do času pro provedení analýzy.

3.7 Způsob a postup objednání služby je stanoven Poskytovatelem následovně:

3.7a Uživatel si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb Poskytovatele na webových stránkách gensport.cz v sekci "Objednávka" nebo na ePortálu v sekci "Objednávka" a následně tuto službu objednat kliknutím na tlačítko "Objednat".

3.7b Uživatel obratem obdrží platební informace pro platbu převodem nebo je přesměrován na platební bránu, v případě platby platební kartou.

3.7c Po řádném uhrazení služby obdrží Uživatel, na mobilní telefon uvedený při registraci, SMS zprávu s přihlašovacím heslem na ePortál. Současně Poskytovatel odešle Uživateli poštou odběrovou sadu k provedení odběru DNA. Tento odběr Uživatel provede sám dle instrukcí uvedených v přiloženém Postupu pro doběr vzorku.

3.7d Odebraný vzorek Uživatel vloží do přiložené obálky a odešle ke zpracování do laboratoře.

3.7e Laboratoř provede genetickou analýzu z dodaného vzorku a její výsledek odešle na webové úložiště. Zároveň Uživatel obdrží SMS zprávu o zpřístupnění výsledku analýzy, kterou si následně může prohlédnout nebo stáhnout po přihlášení na ePortál.

Článek 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1 Veškerá Poskytovatelem nabízené služby jsou uvedeny s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2 Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

4.3 Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

4.4 Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání služby, která nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů.

Článek 5 Smluvní vztahy

5.1 Uživatel je oprávněn přistupovat do ePortálu dle svého uvážení po dobu 12 měsíců od zaslání přístupového hesla, pozdější přístup je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

5.2 Uživatel není oprávněn jakkoliv měnit či upravovat výsledky genetické analýzy ani modifikovat uložené elektronické či vytištěné dokumenty související s genetickou analýzou (Dotazník, Postup pro odběr vzorku). Výjimku představuje pouze Informovaný souhlas, jehož část "Souhlas se zpřístupněním osobních údajů" může Uživatel libovolně měnit.

5.3 Uživatel není oprávněn jakkékoliv dokumenty související s genetickou analýzou poskytovat třetím stranám, zajišťovat jejich překlad ani dokumenty převádět do jiného datového formátu. Uživatel není oprávněn dokumenty dále využívat ke komerčním účelům.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že výsledky genetické analýzy nepředstavují formu lékařských výsledků. Jedná se o výstupy z genetických studií, které jsou k dispozici k aktuálnímu datu provedení analýzy a mohou se v průběhu času upravovat tak, jak jsou shromažďovány další informace.

5.5 Uživatel není oprávněn obcházet technické zabezpečení ePortálu, které je považováno za zásah do majetku Poskytovatele.

5.6 Uživateli nákupem služby nevznikají žádná práva k následnému používání dokumentů, log, značek a názvů.

Článek 6 Reklamace služby

6.1 V případě, že Uživatel provedl platnou registraci na webu gensport.cz, vyplnil a odeslal Dotazník, potvrdil a odelsla Informovaný souhlas, uhradil plnou cenu za genetickou analýzu a doručil použitelný vzorek DNA do laboratoře.

6.2 Reklamaci Uživatel může provést odesláním e-mailu na adresu support@gensport.cz nebo písemně na adresu provozovny: GENsport, s.r.o., Sýkoveká 276/54, 198 00 Praha 9.

6.3 Technické problémy Uživatele s využíváním ePortálu (chybné zobrazení formátu PDF, problémy s přihlášením) nejsou důvodem k reklamaci.

6.4 V případě špatně provedeného odběru vzorku Uživatelem a jeho doručení do laboratoře, obdrží Uživatel novou odběrovou sadu zdarama k zopakování odběru. Pokud bude i druhý odběr vzorku proveden chybně, musí Uživatel uhradit poplatek za každou další odběrovu sadu dle aktuálního ceníku.

Článek 7 Platební podmínky

7.1 Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta Uživatele nebo prostřednictvím platební brány GoPay.

7.2 Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději do 10ti kalendářních dnů od registarce (odeslání objednávky). Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

7.3 V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

7.4 Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

Článek 8 Odpovědnost

8.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti ePortálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití ePortálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

8.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datovésítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahytřetích osob do programového vybavení Uživatele.

8.3 Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení výsledků analýzy a souvisejících dokumentů, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

8.4 Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

8.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

Článek 9 Ochrana osobních údajů (GDPR) a zasílání obchodních sdělení

9.1 Uživatel vystupující jako fyzická osoba svojí registrací souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, emailovou adresu, číslo mobilního telefonu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace Uživatele.

9.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Ke zpracování Poskytovatel pověřuje zpracovatele, kterým je společnost GENsport, s.r.o., se sídlem Sýkovecká 276/54, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 085 01 670, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 319733 (dále jen „Zpracovatel“). Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

9.4 Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

9.5 V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Poskytovatel povinen oznámittutoskutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečeníosobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

9.6 Za zpracování osobních údajů Uživatele Zpracovatelem nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel, Zpracovatel a ostatní zaměstnanci zachovávají povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 101/200 Sb.

9.7 Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

9.8 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Poskytovatele.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

10.2 Jsou-li některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.3 Spory vzniklé v souvislosti s reklamací služeb budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech jek řešení sporů příslušný soud.

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2019.

-->